מדינת ישראל - המשרד לשוויון חברתי


טופס שאלון והסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי

מספר טופס (טרם נשלח)
תאריך פתיחת טופס
פרטי המגיש
פרטי קשר
*הגשה במסגרת פרוייקט
הצהרה
בהגשת הטופס ישלח אלייך מסרון מנמען FormApprove לטלפון הנייד לצורך אימות. הינך נדרש לאשרו כדי להשלים את שליחת והגשת הטופס לשם בחינת מועמדותך.